ISTP apraksts

ISTP apraksts

(Sensori loģiskais intraverts, Gabēns)

Piemītošās dihatomas

Iracionalitāte. Viegli maina mērķi, var dzīvot arī bez konkrēta mērķa, pašplūsmā. Neievēro noteiktu kārtību, visu dara pa savam. Nepatīk plāni un plānveidīgums, uzskata, ka jebkura veida plāni ierobežo. Viņš spēj saskatīt jaunus ceļus tur, kur esošie ir neefektīvi.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā ko, runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucas par nākotni.

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. Nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzivojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret aci ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģiijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Cilvēkus novērtē pēc to piederības grupai vai kontaktu lokam, atrašanās vietai hierarhijā.;
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības;
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežgītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus, nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu;

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži tiek izmantots vārds “pārdomāt”,  tas, ko “vajadzētu”,  ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Коnstruktīvisms

 • Sākumā konstruktīvisti uztver lietu jēgu, bet vēlāk emocionālo nokrāsu;
 • Sākumā konstruktīvisti reaģē konstruktīvi, pārdomāti;
 • Pēc tam situācija tiek pārdzīvota emocionāli, emocijas ir otršķirīgas.
 • Ir mazāk raksturīgi pieskaņoties citu emocijām;

Stratēģija

 • Stratēģi lēmumus pieņem balstoties uz nākotnē iegūstamo rezultātu;
 • Stratēģiem ir viegli noteikt un novērtēt mērķi, sarežģītāk ir ieraudzīt nakamo soli.
 • Stratēģi pieņem palīdzību taktisko mērķu noteikšanā;
 • Viņus nav iespējams pārliecināt nomainīt mērķi.

Dinamika

 • Esamību uztver kā nepārtrauktu notikumu kopumu, kas netiek sadalīts mazākās epizodēs;
 • Pamana izmaiņas un tendences objektos vai procesos;
 • Objekta vai procesa stāvokli konkrētajā brīdī novērtēt ir sarežģīti;
 • Vārdi, kustības ir nepārtrauktas un izriet viens no otra;
 • Novērtējot situāciju ir vienkārsāk novērtēt sagaidāmās izmaiņas laika gaitā.

Pozitīvisms

 • Situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas esošajā situācijā ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti labāk iegaumē veiksmīgu pieredzi;
 • Tiecas neveiksmīgo pieredzi transformēt pozitīvā (saskatīja pozitīvās puses);
 • Pozitīvisti pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Rezultāts

 • Jebkurā darbā vai procesā, kurā ir iesaistīti, ir svarīgi saskatīt mērķi;
 • Mērķis interesē daudz vairāk nekā process, tas, ko dara;
 • Vienkārši pārslēgties no viena darba uz citu;
 • Tiecas uzdevumu sadalīt etapos, novērtēt mērķa sasniegšanu katrā no etapiem.

Nopietnība

 • Ir svarīga objektīva pasaules uztvere;
 • Ir svarīga emociju iederība situācijā (darbā nejokos, ja to uzskatīs par neiederīgu);
 • Jautrība ir noderīga, ja dod kaut kādu labumu;
 • Izvērtējot kāda viedokli novērtē viedokļa atbilstību realitātei.

Apdomība

 • Apdomīgie jaunā situācijā mazāk ievēro jauno salīdzinot ar iepriekšējo pieredzi;
 • Jaunā situācijā rīkojas atbilstoši iegūtajai pieredzei, nevis ņem vērā to, kas pašreiz ir mainījies;
 • Laika intuīcija ir inerta.

Kvestīms

 • Kvestīmam ir raksturīgi uzzināt otra cilvēka viedokli, uzdot jautājumus;
 • Sarunā ir orientēti uz dialogu, sarunu biedra uzklausīšanu;
 • Kvestīmi mierīgi reaģē uz pārtraukšanu sarunas laikā;
 • Viņiem ir grūtāk atgriezties pārtrauktajā vietā un turpināt stāstījumu;
 • Svarīga sarunu biedra reakcija, lai saprastu, vai viņus klausās vai nē;
 • Atbild īsi, svarīgi ir dzirdēt sarunu biedru.

Funkciju apraksts

Sajūtu sensorika

ISTP ir cilvēks, kurš apkārtējo realitāti uztver caur savām sajūtām. Viņam patīk atrasties komforta stāvoklī, vairāk atpūsties nekā strādāt. Spēj rūpēties par tuvinieku un draugu komfortu, pagatavot ēdienu, radīt komfortu un mājīgumu.

Darbības loģika

ISTP nekad nedarīs bezjēdzīgu darbu. Viņš ir meistars, spēj pakļaut jebkuru lietu, brīnišķīgi strādā ar rokām. Pirms uzsākt darbu, pārdomā, kā to izdarīt efektīvāk, lai mazāk strādātu, bet rezultātā iegūtu vairāk. Dara tikai tos darbus, kuri ir nepieciešami, necieš steigu. Lieliski pārvalda pieejamos resursus.

Laika intuīcija

ISTP šķiet punktuāls cilvēks, cenšas ierasties laicīgi, aprēķināt nepieciešamo laiku darbam un atpūtai. Situācijās, kad nav laika, bet ir nepieciešams rīkoties nekrīt panikā, bet meklē problēmas risinājumus, cenšas iegūt papilds laiku. Nepatīk, ja viņam uzspiež noteiktu laika grafiku, cenšas strādāt pēc sev patīkama vai izdevīga darba grafika. Vienmēr izjūt to, kas ir un kas nav aktuāls.

Emociju ētika

Šī tipa cilvēks apjūk tad, ja apkārt parādās spēcīgas pozitīvās vai negatīvās emocijas. ISTP nav komfortabli ilgu laiku atrasties skaļā kompānijā, diskotēkās vai koncertos. Viņiem nepatīk pārmērīga uzmanība, iziešana uz skatuves skaļu applausu pavadībā rada ievērojamu stresu. Vņš jūtas neērti un vēlas pēc iespējas ātrāk pamest šādu situāciju. Konflikta situācijā aiziet, neiesaistās diskusijās. Viņu uzskata par mierīgu un aukstasinīgu cilvēku.

Iespēju intuīcija

Viņam ir patīkami, ja sarunu biedrs stāsta par saviem novērojumiem, pastāsta par interesantām lietām. Šī tipa pārstāvim ir nepieciešama neparasta dzīve, mainīgi notikumi. ISTP ir svarīgi interesanti nākotnes mērķi, bez tiem viņš neredz jēgu dzīvot un sāk skumt.

Attiecību ētika

ISTP interesē cilvēku savstarpējās attiecības. Viņam ir svarīgi, lai cilvēki pret viņu attiecas pozitīvi, ciena un mīl. Viņam nepatīk uzstājība, komunikācijā cenšas uzstādīt robežas, kuras nevienam neļauj pārkāpt. Ilgu laiku nespēj strādāt kolektīvā, kurā ir sliktas attiecības darbinieku vidū, viņus nogurdina, ja apkārtējā vide sastāv no konfliktiem. Ikkatrs ISTP sapņo par to, lai vidē, kurā viņi atrodas valdītu pozitīva vai neitrāla emocionālā atmosfēra.

Varas sensorika

Viņš uzskata, ka cilvēku nedrīkst piespiest strādāt. Šī tipa pārstāvis neko neuzspiež citiem, tomēr parada lielu pretspēku, ja kaut ko cenšas viņam uzspiest. Apdraudējuma gadījumā var aizstāvēt sevi un savus tuviniekus, bet vienatnē nekad nevienam neuzbruks.

Struktūrloģika

ISTP orientējas ar likumu un to ievērošanu saistītajos jautājumos. Darījumu attiecībās ir ieturēts, parāda sevi kā uzticamu biznesa partneri. Nepatīk birokrātija, cenšas izvairīties no darba ar dokumentiem. Ietiepīgs, ja zina, ka viņam ir taisnība, ir gatavs ilgstoši un neatlaidīgi pierādīt savu viedokli, viņam nepatīk kaut ko skaidrot vai aprakstīt detalizēti, pa punktiem.

2.funkcijas, profesijas uz kuru tiekties, apraksts

Tā raksturo cilvēka pārliecību par to, ka viņš zina, kā tas ir jādara un viņš to parādīs. Ir svarīgi uzkrāt visu informāciju par to, kā darīt, lai būtu efektīvs. Tā ir darīšana citu labā vai citu vietā. Radošā funkcija ir elastīga, ja apkārtējie nenovērtē manus talantus, es jūtos nevajadzīgs, tādēļ turpinu darboties savas intereses labā vai atrodu vietu, kur manas prasmes tiks novērtētas. Par radošās funkcijas kritiku cilvēks parasti neapvainojas, ja nav aizskarts viņa pašvērtējums. Ja es kaut ko izdarīju ne tā, es to pārtaisīšu.

Stiprās puses

 • Prot rīkoties lietderīgi un saprātīgi;
 • Jaunas idejas adaptē praksē, no tām iegūst maksimālu labumu;
 • Pieticība, mērķtiecība iesāktā pabeigšanai;
 • Radošs mājās un darbā, kas viņam patīk;
 • Savā telpā iekārto visu nepieciešamo darbam un atpūtai;
 • Estēts, pilnībā uzticas savai gaumei;
 • Novērtē draudzību, ir izpalīdzīgs;
 • Savu viediokli nevienam neuzspiež, tomēr rezultāts ir tāds, kādu vēlējās;
 • Prieku sagādā, ja tas, ko viņš ir izdarījis citam sagādā prieku;
 • Punktuāls cilvēks, nepatīk, ja tikšanās ievelkas;
 • Stresa noturīgs, ārkartas situācijā uzvedas aukstasinīgi;
 • Brīdinājums par briesmām rada interesi, vēlmi pārbaudīt savu izturību.

Vājās puses

 • Skeptisks, tiecas analizēt un izjokot;
 • Sabiedrībā nedemonstrē savas emocijas;
 • Darbaspējas ietekmē emocionālais stāvoklis, tās piedzīvo kāpumu un kritumu;
 • Noslēgts, nepatīk familiaritāte, spēj nolikt cilvēku pie vietas;
 • Rīkojums jeb pavēles forma neeksistē, dara tā, kā vēlās;
 • Efektīvi nodarbojas ar to, kas patīk, tādēļ rada slinka cilvēka iespaidu;
 • Nestrādās bezmērķīgu darbu;
 • Patīk konkrēti noformulēti, parliecinoši apgalvojumi.

No viņa nevar prasīt un sagaidīt:

— nepārtrauktu emocionālu iesaisti notiekošajos procesos;
— līdzjūtīgu attieksmi pret tiem, kuri citus vaino savās neveiksmēs;
— maz istrādātu projektu uztveri.

Karjeras izaugsme

Rekomendējamā darbības nozare: racionāla saimniecības vadīšana, kvalitatīva izstrādājumu noformēšana, vidējā vadība, mazais bizness, interjera dizains.

ISTP ārējais izskats

Izsmalcināto ISTP pūlī ir ļoti vienkārši pamanīt, viņš nezaudēs savu izsmalcinātību pat visvienkāršākajā sporta tērpā.

Viņam ir raksturīgs:

 • masīva ķermeņa uzbūve;
 • priekšroku dod ērtam apģērbam;
 • pateicoties iedzimtajai gaumes sajūtai vienmēr ir eleganti ģērbies;
 • vienmēr kārtīgs un kopts;
 • konservatīvs, neskries pakaļ modei;
 • ļoti laipns un taktisks.

Simbolu socionika

Sensori loģiskais intraverts (Gabēns, Meistars, Dizaineris, Tehnologs).

Meistars visu pasauli uztver caur sajūtām, krāsu, dinamiku, smaržām un skaņām. Asi izjūt visu, kas ir pārmērīgs, pārdzīvo par pasaules nepilnvērtību, tādēļ viņam patīk daba, kurā gandrīz nekas nav pilnveidojams.

Daudzi viņu uzskata par laipnu un atsaucīgu, cenšas izmantot, bet tas neizdodas. Meistars nav laipns un atsaucīgs. Apkārtējās vides diskomfortu tik tiešām izjūt kā savu diskomfortu, tādēļ aktīvi pievēršas tā novēršanai. Viņš prot pielāgoties jeb pielāgot jebkurus apstākļus savām vajadzībām.

Meistaram piemīt viena no visefektīvākajām izdzīvošanas stratēģijām: prasme daudz ko darīt ar rokām, kā arī intelektuāli, izdomājot visekonomiskākos un tehnoloģiski efektīvākos problēmas risinājumus. Jebkuru problēmu uzskata par uzdevumu, kuru ir nepieciešams atrisināt. Tas ir augstās stresa noturības noslēpums.  

Meistaram ir attīstīta estētiskā gaume uz kuru pamatojoties viņš ne tikai prot novērtēt skaisto, bet arī strādā. Tādēļ nedarīs darbu, kuram neredz jēgu vai uzskata par nepareizu. Strādā tikai tad, ja ir ērts darba laiks, ērtas darba metodes, necieš haltūru, strādā tikai tad, kad nestrādāt nesanāk.

Cenšoties visu paspēt termiņā Meistars liek sev strādāt nepieciešamajā tempā un uzņemas vēl dažādus papildus darbus. Spēj nodrošināt tādu dzīves līmeni, kuru priekš sevis uzskata par pieņemamu. Nepatīk taupīt, uzskata, ka naudu ir jānopelna nevis jātaupa. Priekšroku dod pelnīšanai tikai tad, kad ir konkrēta vajadzība, mērķis.

Daudziem cilvēkiem Meistars šķiet bezemocionāls, bet uzmanīgs skatītājs, spēj ļoti vienkārši ievērot, ka viņa emociju maiņa izpaužas viņa mīmikā un žestos. Emocijas viņu dara ļoti piesardzīgu.

Kas visvairāk ir nepieciešams meistaram? Iedvesma. Viņu iedvesmo idejas, kuras ir iespējams eleganti īstenot un iegūt praktisku labumu priekš sevis. Attiecībās ar apkārtējiem pats nosaka distanci, kuru citiem neļauj pārkāpt. Nepatīk familiaritāte un sveši pieskārieni, tomēr spēj izrādīt pieklājību.

Pacietīgo un ieturēto Meistaru nav tik vienkārši izvest no pacietības, viņš priekšroku dos aiziešanai no situācijas vai nemiera avota attālināšanai no sevis. Ja jums tomēr ir izdevies viņu aizvainot, atbildēs diezgan asi, atrodot pašu vājāko vietu. Ikdienā ir ļoti miermīlīgs, tomēr nevajag censties kaut ko uzspiest. Meistars ir patstāvīgs, brīvības cienītājs, tādēļ, lai gan neizrāda spiedienu, nevienam neatļaus izrādīt spiedienu.

Tieši šī brīvības mīlestība liedz Meistaram vēlmi pēc konkurences, ambīcijas un mērķtiecību, kas dod iespēju patstāvīgi veidot karjeru atrodot labāku vietu zem saules. Viņa gribasspēks izpaužas tad, kad ir no kāda jāaizbēg nevis kaut kas jāsasniedz. Vēl viena visspilgtākā viņu raksturojošā pazīme ir ietiepība.

Meistars ir uzticams partneris, viņam ir attīstīts pašvērtējums, kuram pateicoties komunikācija tiek izveidota un noturēta atbilstošā līmenī. Viņš ir izveidojis goda kodeksu, kurš var atšķirties no vispārpieņemtā, uz to tiek balstīti visi viņa pieņemtie  lēmumi, domas un rīcība. Ģērbšanās stils ir atkarīgs no sabiedrības, kurā atrodas. Lielu uzmanību pievērš galvassegām, apaviem, somām un aksesuāriem.

Vadītāju klubs

Vadītāji ir loģiķi – sensoriķi. Efektīvi darbojas zinātniskās izpētes jomā, interesējas par tehnoloģiskajiem procesiem, notiekošo pasaulē un tā būtību.

Vieglie vadītāji (ISTP un ESTJ) kocentrējas uz teritoriālo sadalījumu un vadības autonomiju. Vislielāko labumu uzņēmumamam rada tad, ja strādā formālās varas struktūrās, tehnoloģiju un materialu razošanas jomās.

Šī tipa pārstāvji visu novērtē balstoties uz praktisko rezultātu, nepatīk fantāzija un tukšas runas. Tuvā distancē viņu komunikācijas maniere ir ļoti tieša, rupja. Viņu galvenā problēma ir nespēja saprast savas emocijas. Nespējot adekvāti izrādīt savas jūtas un saprast citu cilvēku jūtas, bieži vien ir pārāk tiešs, pārāk ass vai neuzticīgs.

Viņam ir ieradums, kas ir vērsts uz “pārbaudītām metodēm”, viņiem nepatīk apgūt bezjēdzīgas zināšanas, idejas un koncepcijas, kuras vēl nav gatavas izmantošanai. Tādēļ veidojas paradokss; skolā viņš var būt atpaliekošo skolēnu grupā, bet ikdienas dzīvē – veiksmīgaks par skolas gudrajiem prātiem. Jo abstraktāks ir skolas mācību virziens, jo sasniegtie rezultāti būs zemāki.

Motivācija

Sensorie intraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbā ar nemainīgu un patstāvīgu kontaktu loku. Darba motivators ir labklājība – labs materiālais nodrošinājums, pārliecība par rītdienu, kārtība, komfortabli dzīves un darba apstākļi. Šai grupai ir piederīgi: ISFJ, ISFP, ISTJ, ISTP.

Šie sociotipi veido vienu strādājošo grupu, uz kuru vadītājam arī ir jāstrādā. Tas ir vidusslānis – jebkuras plaukstošas sabiedrības vissvarīgākā sastāvdaļa. Ja viņiem ir labi, arī pārējā sabiedrība attīstīsies. Skaidrojot uzdevumu, vadītājam ir jāizskaidro papildus darba aspekti, profesionalitāte un kvalitāte, pievēršot uzmanību detaļām un papildus skaidrojumiem.

Kvadra

Īsumā ceturtās kvadras pasaule ir šāda: ”cilvēkam realizējoties darbā, kurš patīk ir jānes maksimālais labums sabiedrībai, cilvēkiem jādzīvo pasaulē ar sevi, citiem un dabu, ir jātiecas uz fizisko un morālo komfortu, gan sevis, gan citu dēļ”.

Plašākā mērogā ceturtā kvadra  ir;

 • darbs kā pašrealizācijas un sabiedrības labuma ieguves veids;
 • labvēlīga attieksme pret cilvēkiem;
 • centieni pasauli padarīt labāku;
 • labā radīšana;
 • interesanti spriedumi par psiholoģiju un reliģiju;
 • centieni izprast cilvēka dvēseles būtību un rīcības motīvus;
 • cilvēku tiesību uz atšķirību atzīšana;
 • tiekšanās uz harmoniju;
 • dvēseliskas sarunas;
 • patīkamas sajūtas;
 • rūpes par komfortu;
 • atbalsts un mierinājums;
 • racionāla darba organizācija.

Populārākie hobiji

Populārākie ISTP hobiji ietver: maģiju, komēdiju, daivingu, aviāciju, motociklus un citus ekstrēmos sporta veidus. Viņus piesaista riskantas aktivitātes, kurās ir iespējams darboties ar kaut ko mehānisku.

Darba apstākļi

ISTP ir liels pragmatiķis. Vissvarīgākais viņa darba motivators ir labklājība. Viņš nestrādās idejas vārdā, ja neredzēs, ka tā dos viņam labumu. Viņam ir svarīgi labi darba apstākļi, ar to saprotot ērtu darba vietu, kurā ir atrodams viss nepieciešamais darbam, kā arī labvēlīgu attieksme no vadītājiem un kolēģiem.

Vislabprātāk strādā mājīgā, ērti iekārtotā nelielā telpā, viņu nepiesaista vismodernākais ofiss, kurā valda nepārtraukta steiga un nav iespējams ne minūti atslābināties. Lai ISTP turpinātu strādāt kvalitatīvi un produktīvi, ir nepieciešams viņu uzslavēt, ievērot sasniegumus. Viņam patīk, ja pievērš uzmanību, apbrīno paveikto darbu. Viņam mēdz būt produktivitātes krituma periodi, tad viņu pārņem pesimisms. Attiecībā pret viņu ir jābūt pozitīvam un jāizsaka komplimenti, tad sadarbība ļoti iespējams būs veiksmīga.

Kā vadīt darbinieku ISTP?

 • Parādīt viņa darba nepieciešamibu cilvēkiem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus un noteikt konkrētus termiņus;
 • Parādīt perspektīvas, viņa prasmes;
 • Ja iespējams, piedāvāt brīvo darba režīmu;
 • Plānot darbam ar cilvēkiem, nevis tehnoloģiskajiem virzieniem, analīzi;
 • Izrādīt labvēlību un labu attieksmi pret viņu.

Ieteicamā karjeras izvēle

Svarīgākais ISTP motivators darba vidē ir vēlme sasniegt un praktiski pielietot tehnoloģiskās zināšanas kā ekspertam. Priekšroku dod darba uzdevumiem, kuru rezultāts ir taustāms, vislielāko prieku gūst tad, ja ir jāizstrādā kaut kas konkrēts. Viņam ir nepieciešama profesija, kurā ir iespējams izmantot praktisko problēmu risināšanas prasmes.

Daudzus ISTP piesaista profesijas, kuras ietver fizisko aktivitāti vai zināmu briesmu un riska pakāpi. Enerģiju gūst darbībā, tādēļ nevēlas lielu uzmanību veltīt teorijai un plānošanai. Viņš novērtē efektivitāti un loģiku, vēlas elastību darbā. Priekšroku dod praktiskam, uz darbību orientētam darbam, kurā nav jāievēro ļoti daudz noteikumu, procedūru, birokrātijas.  

TOP ISTP karjeras izvēle ietver:

 • Namdaris;
 • Mērnieks;
 • Mehāniķis;
 • Komerciālais dizaineris;
 • Ainavu arhitekts;
 • Būvinženieris;
 • Mežzinis;
 • Fermeris;
 • Psihologs;
 • Fitnesa treneris;
 • Zobu higēnists;
 • Šefpavārs;
 • Fotogrāfs;
 • Juvilieris;
 • Vērtspapīru analītiķis;
 • Iepirkumu speciālists;
 • Finanšu vadītājs;
 • Programmatūras izstrādātājs;
 • Sistēmas analītiķis;
 • Datu bāzes administrators;
 • Programmatūras testētājs;
 • Nekustamo īpašumu aģents;
 • Biroja administrators;
 • Izmaksu novērtētājs;
 • Ekonomists;
 • Budžeta analītiķis;
 • Finanšu plānotājs;
 • Jurists;
 • Izmeklētājs;
 • Biologs;
 • Ģeologs;
 • Policists;
 • Ugunsdzēsējs;
 • Privātais investors;
 • Militārists;
 • Pilots;
 • Kuģa kapteinis;
 • Aviācijas inženieris;
 • Mehāniskais inženieris;
 • Elektriķis;
 • Gaisa satiksmes kontrolieris;
 • Mašīnists.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

Komandas darbā ISTP izmanto faktiskās zināšanas un pieredzi, lai parādītu to, kā un kādēļ notiek procesi, šim nolūkam tiek izmantoti empīriskie dati, hipotēzes un racionālā domāšana. Viņš nav pats runātīgākais, tomēr, kad diskusijas aizskar viņa interešu jomu, viņš kļūst komunikabls, domā skaidri. Viņa intereses līmenis nosaka viņu iesaisti un līdzdalību darba procesā. Tāpēc šķiet, ka viņš nav ieinteresēts nekāda darba darīšanā.

ISTP ir lielisks komandas dalībnieks krīzes situācijās, jo viņam patīk uz darbību balstīti izaicinājumi un problēmas. Viņš nav eksperts tad, ja problēma skar cilvēku emocijas vai jūtas. ISTP ir ļoti neatkarīgs, viņam patīk brīvība darba vidē, jo viņa produktivitātei ir raksturīgi periodiski kāpumi un kritumi. Rutīna un nepieciešamība orientēties uz detaļām viņam šķiet garlaicīga. Viņš ir ļoti praktisks, priekšroku dod konkrētībai un faktiem, fokusējoties uz problēmu sniedz praktiskus un pārbaudītus risinājumus.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ISTP vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ISTP pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ISTP var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja. Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ISTP var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ISTP neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ISTP vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ISTP vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Piedāvāt brīvo darba režīmu;
 • Darbam ir jābūt jēgpilnam, jāsniedz konkrēts labums;
 • Jānodefinē konkrēti uzdevumi un termiņi;
 • Nelikt izstrādāt detalizētus uzdevumus;
 • Orientēt darbam uz darbību orientētiem, praktiskiem uzdevumiem;
 • Ņemt vērā produktivitātes svārstības.