ISTJ apraksts

ISTJ apraksts

(Loģiski sensorais intraverts, Maksims)

Piemītošās dihatomas

Rаcionalitāte. Nepatīk, ja jaunus uzdevumus uzdod vēl pirms ir pabeigts iepriekšējais. Ir mērķis, iesākto vienmēr pabeidz. Ir vērsts uz tradīciju saglabāšanu. Jūtas komfortabli plānojot savu laiku, plāna trūkums rada nestabilitātes un nepārliecinātības sajūtu.

Loģika. Strādā ar informāciju. Saruna loģiķim ir informācijas apmaiņa. Uzticas faktiem, tos novērtē pēc to pareizības vai nepareizības, loģiskuma, neloģiskuma, taisnīguma, netaisnīguma. Novērojama šabloniska mīmika un žesti. Nav pārliecināts par savām attiecībām ar cilvēkiem, citus novērtē pēc paveiktajiem darbiem, ieklausās tajā, ko runātājs ir pateicis. Svarīgi ir fakti un likumsakarības.

Sensorika. Dzīvo šeit un tagad, dzīvo konkrētu sajūtu pasaulē. Viņam ir svarīga sava personiskā teritorija, lietas, priekšmeti. Izjūt savu ķermeni, saprot tā sajūtas. Spējīgs ilgi un neatlaidīgi strādāt, pabeigt iesākto. Var vadīt cilvēkus, no kāda iegūt vēlamo. Pārdzīvo nenoteiktības dēļ, uztraucas par nākotni.

Intraversija. Kluss, runātīgs, kompānijās gandrīz vienmēr klusē, savējo pulkā – otrādāk. Nemainīgas emocijas un jūtas, visus pārdzivojumus patur sevī, pat pašiem tuvākajiem reti atklāj savas jūtas. Attīstīta pienākumu apziņa. Vienpatis. Izsaka savu viedokli. Runā aci pret arī ar konkrēto cilvēku, ir grūti sadalīt uzmanību, ja cilvēku skaits ir lielāks par trīs. Orientējas uz enerģijas saglabāšanu. Tiecas uz darbu detalizāciju, subjektīva uztvere.

Reņina pazīmes

Аristokrātija

 • Aristokrāti cilvēkus novērtē pēc to piederības noteiktai grupai vai kādam kontaktu lokam, atrašanās vietai hierarhijā;
 • Nevērtē cilvēka individuālās īpašības;
 • Aristokrāti ir loģiķi-sensoriķi vai ētiķi-intuīti;
 • Spēcīgāk šī funkcija izpaužas racionāļiem.

Ietiepība

 • Ietiepīgos ir sarežgītāk par kaut ko pārliecināt, pat, ja viņi ārēji piekrīt, lai iekšēji viņus pārliecinātu ir nepieciešami neapšaubāmi argumenti;
 • Šķēršļu rašanās gadījumā ir vieglāk pārliecināt apkārtējos, atlikt mērķa sasniegšanu vai izdarīt kaut ko, lai pārvarētu šķēršļus, nekā nomainīt mērķi;
 • Mazāk raksturīgs iziet uz kompromisu.

Bezrūpība

 • Jaunā situācijā lielāku uzmanību pievērš jaunajiem situācijas aspektiem, kas ir attiecināmi uz iepriekš iegūto pieredzi;
 • Katrā situācijā rīkojas balstoties uz iegūto informāciju, atšķirīgi;
 • Bezrūpīgā leksikā bieži kā tiek izmantots vārds “pārdomāt”, tas, ko “vajadzētu”, ‘būtu labi” vai neiespējami ”ņemt vērā visu”.

Emotīvisms

 • Sākotnēji emotīvisti uztver situācijas emocionālo pusi, vēlāk jēgu;
 • Sākumā ir jāpārdzīvo un jāizjūt emocijas, kas ir saistītas ar radušos situāciju, pēc tam spēj konstruktīvi reaģēt uz notiekošo;
 • Sarunājoties ar kādu cilvēku cenšas radīt nepieciešamo iespaidu vai pielāgoties viņa emocijām;
 • Informācija (piemēram, grāmata, filma, ekskursija) tiek uztverta kā profesionāli sagatavota, kvalitātes trūkums emocionāli neietekmē, atstāj vienaldzīgus

Taktika

 • Lēmumus pieņem balstoties tikai uz šī brīža situāciju, neņemot vērā nākotnes perspektīvas;
 • Taktiķiem ir vienkāršāk saskatīt tuvākos soļus, nevis mērķi;
 • Pieņem palīdzību lēmumu noteikšanā;
 • Vienkāršāk pārliecināt nomainīt mērķi, nevis taktiskos soļus;
 • Sasniedzot mērķi var izjust tukšuma sajūtu;

Statika

 • Pirmkārt, statiķi ierauga objekta vai procesa esoši stāvokli;
 • Tendenču izmaiņas objektos un procesos izprast ir grūtāk.
 • Statiķi esošo mirkli uztver kā fotogrāfijas, statisku fotogrāfiju kopumu;
 • Novērtējot situāciju ir vieglāk novērtēt konkrētā momentā nofiksētas raksturiezīmes.

Pozitīvisms

 • Situācijā ir vieglāk saskatīt to, kas esošajā situācijā ir, eksistē, nekā to, kā nav un neeksistē;
 • Pozitīvisti labāk iegaumē veiksmīgu pieredzi;
 • Tiecas neveiksmīgo pieredzi transformēt pozitīvā (saskatīja pozitīvās puses);
 • Pozitīvisti pievērš uzmanību pozitīvajiem esošās situācijas aspektiem.

Process

 • Katrā darbā vai procesā, kuru dara ir jābūt ieinteresētam procesā;
 • Process interesē vairāk, nekā mērķis, rezultāts;
 • Atrodas procesā, procesa gaitu novēro no iekšpuses;
 • Darba uzdevumu vieglāk ir izpildīt, ja nenovēršas uz blakus lietām, kad process apnīk, izjūt tieksmi pārslēgties uz citu, interesantāku procesu.

Jautrība

 • Svarīgāka ir subjektīvā pasaules uztvere;
 • Pieļauj to, ka citiem cilvēkiem var būt citi kritēriji, savs skatījums uz lietām;
 • Savu rīcību novērtē subjektīvi, atkarībā no situācijas;
 • Izvērtējot cilvēka viedokli, novērtē viņa autoritāti;
 • Iepazīšanos neuztver kā atsevišķu darbību.

Izlēmība

 • Dod priekšroku ātrai lēmumu pieņemšanai;
 • Labāk atceras un pievērš uzmanību lēmumu pieņemšanas procesam un tā sākumam;
 • Sliktāk iegaumē procesu, kā rezultātā tika pieņemts lēmums;
 • Sarežģīti atslābināties, vienkārši mobilizēties;
 • Strādā rezultāta dēļ.

Deklatīms

 • Ir raksturīgi izteikt savu viedokli;
 • Sarunā vērsti uz monologu, nav raksturīga jautājumu uzdošana;
 • Dod priekšroku paši atbildēt un izteikt savu viedokli;
 • Nepatīk, ja pārtrauc, deklatīmu ir sarežģīti pārtraukt;
 • Viņam ir vienkāršāk atsākt stāstījumu no tās vietas, no kuras tika pārtraukts;
 • Ir mazāk svarīgs tas, ko ir teicis sarunu biedrs, ir svarīga viņa reakcija uz pateikto;
 • Ir raksturīgas plašas atbildes;
 • Viņiem ir svarīgāk izteikt savu viedokli, nevis ieklausīties sarunu biedrā.

Funkciju apraksts

Struktūrloģika

Šī tipa cilvēki pasauli uztver kā vienotu sistēmu, kas sastāv no loģiskām un saprotamām sakarībām. Viņiem ir svarīga kārtība, lai viss atrastos savās vietās, lai viss atbilstu vienotai struktūrai. ISTJ nežēlo spēkus, lai visu pārbaudītu un pārliecinātos par to, ka viss ir kārtībā. Viņus nemulsina apjomīgi juridiskie dokumenti vai sarežģīti aprēķini. Asi reaģē, ja kāds aiztiek un pārvieto viņa lietas. Patīk kontrolēt tuviniekus un viņu dzīvi.

Varas sensorika

ISTJ vienmēr sasniedz to mērķi, kuru ir izvirzījis. Par spīti tam, ka ļoti ilgi aprēķina potenciālos darbības soļus, viņš iegūs kāroto. Viņš ir reālists, izvirza tikai tos mērķus, kurus ir iespējams sasniegt. Nedzīvo ilūzijās, dzīvi novērtē skaidri, bez pesimisma vai pārlieku liela optimisma. Ja cilvēks nevēlas viņam pakļauties vai klausīt, var piespiest izdarīt vēlamo. Darbā necieš familiaritāti. Pardzīvo, ja kaut kas notiek ne pēc taisnīguma principiem.

Attiecību ētika

Jaunā un nepazīstamā situācijā ISTJ cenšas parādīt sevi kā labvēlīgu un pieklājīgu cilvēku, bez šaubām viņam tas izdodas. Viņu interesē cilvēku savstarpējās attiecības, cenšas par to paust savu viedokli. Spēj viegli uzsākt kontaktu un tikpat viegli pārtraukt jebkādu kontaktu ar cilvēku. ISTJ darbā un dzīvē ir uzticams cilvēks.

Iespēju intuīcija

ISTJ ir ļoti grūti izvēlēties starp vairākām līdzvērtīgām iespējām. Viņiem nepatīk pārsteigumi un alternatīvās idejas. Domā, ja viņš to var izdarīt, tātad citi arī var izdarīt. Viņiem ļoti nepatīk nenoteiktība.

Emociju ētika

ISTJ ar prieku apmeklē dažādus pasākumus, viņiem patīk jautras kompānijas, koncerti un kino. Viņš ne vienmēr saprot to, kādas ir viņa šī brīža emocijas. Dziļi sirdī ir ļoti emocionāls cilvēks, tomēr emocijas uzskata par vājuma pazīmi, tādēļ ar tām dalās tikai ar pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Viņam ir nepieciešamas emocijas, ja tās nesaņem var terorizēt tuviniekus līdz kamēr saņems vajadzīgās emocijas.

Laika intuīcija

ISTJ dzīvo savā, mērenajā režīmā. Ar prieku seko līdzi jaunākajām modes tendencēm, viņiem patīk analizēt nākotnes tendences. Viņiem nepatīk un viņus kaitina nepunktualitāte, termiņu maiņa un negaidīti uzdevumi.

Darbības loģika

ISTJ ir ļoti ekonomisks cilvēks, cenšas ekonomēt uz visu, uz ko ir iespējams. Viņam nepatīk izmest vecās lietas, bezjēdzīgi tērēt naudu, viņam vienmēr ir rezerves negaidītām situācijām. Atbalsta tehnoloģiskās inovācijas.

Sajūtu sensorika

Prot strādāt ar rokām: remontēt, radīt jaunus mājas interjera elementus. Viņš neapzināti rūpējas par sevi, tuviniekiem un apkārtējās vides kārtību, to īpaši neakcentējot. Viņš nekad nekritizes ārējo izskatu vai nerunās par savu veselības stāvokli. Radītajā komfortā nav pārmērību – tās nav domātas viņam.

2.funkcija, radošā, kurā attīstīties

Es iekaroju un paplašinu savu darbības sfēru, aizstāvu savu viedokli. Šajā funkcijā es uzspiežu savu uzvedību, rīcību un morāli. Censties tikt augstākā amatā, kļūt par vadītāju, kļūt par ekspertu un likt citiem pakļauties manam viedoklim un manai autoritātei, pamācīt citus, atspoguļot savu viedokli, neatkāpties no saviem principiem.

Ir raksturīgi aizstāvēt savas intereses un sacensties pat tad, ja šīs sacensības ir neformālas. Izdarīt visu, lai palielinātu savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Ja apkārtējā vide nepakaļaujas, cilvēki manā viedoklī neieklausās un ignorē, es viņus ignorēšu un atradīšu kādu, kuram tas būs svarīgi. Ir citi cilvēki, citas metodes, citas situācijas, kā pakļaut cilvēkus savai gribai. Es panākšu pakļāvību.

Stiprās puses

 • Labs organizators un rūpīgs izpildītājs;
 • Neiecietīgs pret slinkumu un bezatbildību;
 • Darbos secīgs, iesākto vienmēr pabeidz;
 • Ciena kārtību, precizitāti, konkrētību;
 • Uzticas tikai oficiāliem vai pārbaudītiem informācijas avotiem;
 • Labs šauru problēmu pētnieks;
 • Iedziļinās pat vissīkākajās uzdevuma detaļās;
 • Akurāti vada dokumentāciju, viņam patīk precizēt datus;
 • Orientējas likumos un noteikumos;
 • Darbu vērtē augstāk par personiskajām attiecībām vai noskaņojumu;
 • Ļoti darbspējīgs;
 • Piemīt liela atbildības sajūta;
 • Prasīgs pret sevi un padotajiem;
 • Teoriju ievieš praksē;
 • Visam gatavojas iepriekš, nepatīk improvizācija.

Vājās puses

 • Bezkompromisa attieksme viņam svarīgos jautājumos;
 • Periodiski pārlieku ievēro formalitāti;
 • Neiecietīgs pret citu cilvēku viedokli;
 • Nav elastīgs attiecībās ar cilvēkiem, nespēj novērtēt to talantus;
 • Nepatīk, ja viņam iebilst, uzspiež savas darba metodes vai gribu;
 • Noslēgts, nepatīk dalīties ar saviem iespaidiem;
 • Baidās no nestabilitātes un pārmaiņām;
 • Neizprot cilvēku attieksmi pret sevi;
 • Nepatīk, ja kāds aiztiek un pārvieto viņa lietas;
 • Nepatīk, ja bez atļaujas iejaucas viņa dzīvē.

No viņa nevar sagaidīt un prasīt:
—individuālu pielāgošanos katram cilvēkam;
— rēķināšanos ar cilvēku individuālajām spējām;
— ātru pielāgošanos situācijai;
— piekāpību un maigumu principālos jautājumos;
— konceptuālu ideju ģenerēšanu.

Ieteicamā karjeras attīstība

ISTJ ļoti labi sadala darba pienākumus un rūpējas par to izpildi, tādēļ sevi efektīvi spēj realizēt vadības amatos, īpaši, ja uzticēto darbinieku skaits nepārsniedz 8 – 10 cilvēkus. Viņš ir lielisks nodaļu vadītājs. Spēj kvalitatīvi veikt noformēšanas darbus, kaut ko veidot ar rokām. Labi strādā ar tehniku. Var būt instruktors, kontrolieris, dokumentu noformētājs, nodokļu iznspektors vai izmeklētājs.

Ārējais izskats

ISTJ ir ļoti viegli pamanīt pūlī, viņu nodod militārista stāja un spēja turēties pretī dažādiem sķēršļiem (tas piesaista cilvēkus). Viņa raksturīgākās iezīmes:

 • Neveic straujas kustības;
 • Ideāla stāja;
 • Militārista gaita;
 • Ļoti pašpaārliecināts izskats;
 • Mierīga sejas mīmika;
 • Nemainīga sejas mīmika;
 • Vaigi, kas rada nedaudz rietumniecisku izskatu;
 • Ļoti stingrs attiecībā uz līdzcilvēkiem un padotajiem;
 • Ļoti prasīgs pret sevi un citiem.

Simbolu socionika

Loģiski sensorais intraverts (Maksims, Inspektors, Mehāniķis, Administrators).

Inspektora seja ir gandrīz nekustīga. Mazā sejas mīmika ir attīstīta ļoti vāji. Kārtība un sistēma palīdz ne tikai saprast, kas notiek šajā pasaulē, bet arī savu lomu. Viņš tiecas ne tikai pēc savas hierarhiskās atrašanās vietas sabiedrībā noteikšanas, bet arī savu apkārt esošo cilvēku precīzu atrašanās vietu. Tas palīdz izvēlēties pasreizo sarunas toni un distanci komunikācijā.

Pret augstākstāvošiem izturas ar cieņu, vienmēr ir gatavs pieņemt to viedokli bez liekiem aizvainojumiem. Pret zemākstāvošiem izturas pēc noskaņojuma – labvēlīgi vai nelabvēlīgi. Principāli nav vienlīdzības atbalstītājs. Cenšas ar kaut ko izcelties, komandēt, uzņemties atbildību. Tas viņam arī izdodas, jo viņš ir ļoti attapīgs un darbspējīgs. Galvenais viņa talants, ar kuru viņš var konkurēt pat ar izciliem ģēnijiem, ir spēja komcentrēties uz mērķa sasniegšanu un darbaspējas.

Pret nepazīstamiem cilvēkiem izturas korekti, laipni, ar draugiem un paziņām sarunājas balstoties uz izveidoto hierarhisko sistēmu, atļaujot tiem, kas atrodas augstāk to, ko nekad neatļautu tiem, kas atrodas zemāk. Bieži vien patīk draudzīgi cīnīties, spēcīgi paspiest roku vai ar spēku uzsist uz pleca, tā izpaužas cieņa pret cilvēku, kā arī ir iespējams vēlreiz pārliecināties par savu un sarunu biedra statusu. Patīk lasīt morāli. Greizsirdīgs, piesardzīgs un neuzticīgs. Sievietes ir daudz maigākas, “savējiem” spēj daudz ko piedot.

Inspektors ir ļoti uzticams, uzticīgs saviem ieradumiem. Ja esat savējais, grūtā brīdī uz viņu vienmēr var paļauties. Diemžēl nelokāmība un skarbums negarantē vienas vienīgas uzvaras. Šīs īpašības padara inspektoru nelokāmu un konservatīvu. Viņam ir grūti mainīt savu viedokli un uzskatus. Pretrunīga informācija mulsina. Lai pasargātu sevi no haosa, vienmēr ir tikai viens skatījums uz lietām, kuru, lai kas arī notiktu, nemaina. Nepareiza kārtība, noteiktība ir viņam daudz pieņemamāka nekā nenoteiktība un daudzi izvēles varianti.

Inspektoram nav patīkamas citu asaras, kliedzieni, pārlieku lielā emocionalitāte. Tas ir kā signāls, kurs mudina rīkoties, bet nav skaidrs tieši kā, bet nerīkoties nav iespējams. Tādēļ no vienas puses piekāpjas, bet no otras cenšas pāraudzināt otru cilvēku, kurš atļaujas izrādīt savu vājumu. Daudzi uzskata, ka inspektoram ir grūtības ar humora izjūtu. Viņa humors ir savdabīgs, ne visi viņu saprot.

Intereseanti, ka aiz ārējās ieturētības un skarbuma slēpjas ļoti ievainojama un poētiska būtne. Žēl, ka viņš uzskata par nepieņemamu greznību izrādīt šo savu personības pusi.

Mērenība, punktualitāte, konkrēts darba grafiks Inspektoram dod iespēju nedaudz atslābināties, justies droši no negaidītiem pārsteigumiem. Par šo kārtību viņš ir gatavs cīnīties, īpaši ar tiem, kuri vēlas to iznīcināt. Inspektors spēj plānot ne tikai nākamo dienu vai mēnesi, bet arī visu savu dzīvi līdz pensijai.

Inspektors tiecas uz to, lai viņam vienmēr kaut kas būtu rezervē. Produktu krājumi, nauda nebaltai dienai, noderīgi kontakti. Viņš ir ļoti ekonomisks un taupīgs. Viņam patīk kontrolēt ne tikai savus, bet arī citu cilvēku ienākumus. Kontrole un vara nav nepieciešama kā darbība. Ritmiskam darbam bez izmaiņām ir nepieciešama caurredzamība, īpaši informācijas caurredzamība – kas, ar ko, cik, kāpēc.

Inspektors ir diezgan mazjūtīgs. Viņam ir augsts sāpju slieksnis, tas nozīmē, ka viņš neizjūt sāpes. Ar grūtībām pardzīvo to, ja viņam kaut kas tiek atņemts, piemēram, komforts, statuss. Var baudīt vienveidīgu ēdienu, gulēt uz grīdas, pārbaudīt savu rūdījumu, tomēr viņš vienmēr parūpēsies par to, lai viņa ķermenis vienmēr būtu kārtībā, rūpējas par savu apģērbu. Inspektora ģērbšanās stils ir atbilstošs viņa ieņemtajam statusam. Ļoti patik formas tērpi, kas tik tiešām viņam arī piestāv. Izvēlas klasisko apģērbu.

Vadītāju klubs

Vadītāji ir loģiķi – sensoriķi. Efektīvi darbojas zinātniskās izpētes jomā, interesējas par tehnoloģiskajiem procesiem, notiekošo pasaulē un tā būtību.

Smagie vadītāji (ISTJ un ESTP) kocentrējas uz varu orientētu un centralizētu vadības stilu. Vislielāko labumu uzņēmumam rada tad, ja strādā formālās varas struktūrās, tehnoloģiju un materiālu razošanas jomās.

Šī tipa pārstāvji visu novērtē balstoties uz praktisko rezultātu, nepatīk fantazija un tukšas runas. Tuvā distancē viņu komunikācijas maniere ir ļoti tieša, rupja. Viņu galvenā problēma ir nespēja saprast savas emocijas. Nespējot adekvāti izrādīt savas jūtas un saprast citu cilvēku jūtas, bieži vien ir pārāk tiešs, pārāk ass vai neuzticīgs.

Viņam ir ieradums, kas ir vērsts uz “pārbaudītām metodēm”, viņiem nepatīk apgūt bezjēdzīgas zināšanas, idejas un koncepcijas, kuras vēl nav gatavas izmantošanai. Tādēļ veidojas paradokss, skolā viņš var būt atpaliekošo skolēnu grupā, bet ikdienas dzīvē – veiksmīgāks par skolas gudrajiem prātiem. Jo abstraktāks ir skolas mācību virziens, jo inspektora sasniegtie rezultāti būs zemāki.

Motivācija

Sensorie intraverti. Veiksmīgi sevi realizē praktiskā darbā ar nemainīgu un patstāvīgu kontaktu loku. Darba motivators ir labklājība – labs materiālais nodrošinājums, pārliecība par rītdienu, kārtība, komfortabli dzīves un darba apstākļi. Šai grupai ir piederīgi: ISFJ, ISFP, ISTJ, ISTP.

Šie sociotipi veido vienu strādājošo grupu, uz kuru vadītājam arī ir jāstrādā. Tas ir vidusslānis – jebkuras plaukstošas sabiedrības vissvarīgākā sastāvdaļa. Ja viņiem ir labi, arī pārējā sabiedrība attīstīsies. Skaidrojot uzdevumu, vadītājam ir jāizskaidro papildus darba aspekti, profesionalitāte un kvalitāte, pievēršot uzmanību detaļām un  citiem papildus skaidrojumiem.

Kvadra

Īsumā otrās kvadras pasaule ir šāda: “tava atrašanās vieta sabiedrībā ir atkarīga no rakstura, pasaulē ir jāvalda kārtībai, kurā stiprie neaizskar vājos, sabiedrība nevar eksistēt bez idejām par vispārējo kārtību un garīguma – lirikas, literatūras, prozas, emocijām, kuras iedvesmo.”

Plašākā mērogā otrā kvadra ir:

 • Spēcīgu personību paveiktie varoņdarbi;
 • Teatrālā māksla;
 • Ideja par vareno tautu;
 • Pasaules kārtība;
 • Taisnīgums pasaulē;
 • Varoņdarbi dzimtenes dēļ;
 • Valoda, kas iedvesmo un rada emocijas;
 • Pārliecība par savām prasmēm;
 • Gara spēks;
 • Uzstājība mērķu sasniegšanā.

Populārākie ISTJ hobiji

Populārākie ISTJ hobiji ietver: spēles, kurās ir nepieciešamas koncentrēšanās spējas, piemēram, šahs, datorspēles, sporta pasākumu vērošanu, fitnesu, kā arī dažādas vienatnē spēlējamas sporta spēles, piemēram, golfu.

Darba apstākļi

ISTJ darbam motivē augsta labklājības līmeņa sasniegšana. Viņš kvalitatīvi, rūpīgi un uzticami veic sev uzticētos darba pienākumus, rēķinoties ar to, ka viņa darbs tiks pienācīgi, pēc nopelniem atalgots.

Inspektors ir konkrēti domājošs cilvēks, tādēļ vislabāk viņa darbu novērtēt ar prēmijām, vērtīgām dāvanām, kaut ko ļoti konkrētu. Viņam patīk strādāt mērenā tempā, nevar ciest ASAP, steigu, ātrumu, neatliekamību, visu, kas ietekmē viņa plānu. Var aizsvilties, ja viņu steidzina vai piedāvā ātri mainīt darbības veidu.

Viņš priekšroku dod tam, lai viņam uzticētu konkrētu, bet ne pārak apjomīgu uzdevumu, kuram ir pietiekami ilgs laiks, lai apdomātu, kā to izdarīt. Vienmēr sagatavo visu nepieciešamo darbam, darba vietu uztur kārtībā. Darbam aktivizēt ir iespējams uz reāla piemēra paskaidrojot to, kas notiks gadījumā, ja viņš neveiks savu darbu. Viņam nepatīk, ja kāds aizkavē viņa darba daļas kvalitatīvu izpildi, tādēļ cenšas strādāt tā, lai neviens viņu nepārtrauktu, mierīgi un neatkarīgi no citiem.

Kā vadīt darbinieku ISTJ?

 • Organizēt darbam ar tehnoloģijām nevis cilvēkiem;
 • Definēt konkrētus uzdevumus;
 • Definēt konkrētus izpildes termiņus;
 • Atalgot darbinieku par labi paveiktu darbu;
 • Orientēt darbam vadības līmeņos;
 • Nepārtraukt viņa darbu;
 • Nelikt strādāt ārkārtas režīmā;
 • Nesteidzināt viņu.

Ieteicamā karjeras izvēle

Darba vidē ISTJ ir neatkarīgi un uzticami. Termiņus un prasības uztver nopietni, strādā sistemātiski un neatkarīgi, lai izpildītu uzticētos darba pienākumus. ISTJ novērtē stabilu darba vidi ar skaidrām prasibām, bez pārsteigumiem. pārliecināti jūtas izstrādājot detalizētu darbības plānu un to ievērojot. Par spīti tam, ka darbu viņiem patīk veikt vienatnē, ISTJ novērtē iespēju piedalīties komandas darbā.

Ideālais darbs ir tāds, kurā viņi secīgi var risināt loģiskās problēmas. Ideālā darba vide ir klusa, strukturēta un organizēta, ar skaidri nodefinētiem likumiem un noteikumiem.

TOP ISTJ karjera ietver:

 • Auditors;
 • Aktuārs;
 • Budžeta analītiķis;
 • Grāmatvedis;
 • CIO;
 • Biroja vadītājs;
 • Efektivitātes analītiķs;
 • Finanšu brokeris;
 • Nekustama īpašuma plānotājs;
 • Nekustamā īpašuma speciālists;
 • Banku speciālists;
 • Statistiķis;
 • Ekonomists;
 • Izmaksu analītiķis;
 • Pilots;
 • Programmētājs;
 • Datubāzes administrators;
 • Elektriķis;
 • Vides inženieris;
 • Mehāniķis;
 • Aviācijas inženieris;
 • Būvinženieris;
 • Veselības&drošības inženieris;
 • Ģeologs;
 • Ainavu arhitekts;
 • Fermeris;
 • Tehniskiais instruktors;
 • Skolas administrators;
 • Izmeklētājs;
 • Policists;
 • Zobārsts;
 • Farmaceits;
 • Ķirurgs;
 • Medicīnas tehnologs;
 • Fizioterapeita asistents;
 • Optometrists;
 • Veselības aprūpes speciālists;
 • Tiesnesis;
 • Jurists;
 • Bibliotekārs.

Saskarsme ar darba vidi un kolēģiem

ISTJ vērtība darba vidē ir aizsardzība – no kļūdām, no paviršības, no demotivētības un noiešanas no pareizā ceļa. ISTJ darba vidē ievieš secīgumu, skaidrību, organizētību un plānveidību. Par spīti tam, ka ir intraverts, pārliecināsies par to, vai komanda strādā tā, kā ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi bez novirzēm.

ISTJ ir ideāli planotāji. Idejas, iztēle un kompleksums ir vērtība tikai tad, ja to rezultāts ir ļoti praktisks. Viņi spēj novērst kļūdas un ievirzīt komandas darbu daudz pareizākā režīmā. Progresam ir jānorit pēc plāna.

Ir jābūt pārliecinātam, ka viņi nebūs tie, kas nāks klajā ar neparastām un oriģinālām idejām, viņu galvenā loma ir komandas aizsardzība. Viņi fokusējas uz problēmu analīzi un to risinājumu izstrādi, kas optimizēs darba procesu. Šos novērojumus ISTJ var neizteikt skaļi, bet viņi izvērtē katras darbības stiprās un vājās puses. ISTJ ir nepieciešams kvalitatīvam komandas darbam. Viņi rada nepārtrauktības, plānveidības un organizētības sajūtu jebkurā darba vietā. ISTJ pārliecinās par to, vai visi ir sapratuši uzdevumu, ir iepazinušies ar rīcības plānu un ir gatavi mierīgā tempā strādāt pie tā realizācijas. Viņi orientējas uz uzdevumu nevis cilvēku.

ISTJ ir nepieciešams laiks, lai izprastu uzdevumu un saprastu to, kādi ir sagaidāmie rezultāti, lai varētu komandu koordinēt pareizi. Viņiem piemīt izcila spēja orientēties uz detaļām, viņi fokusējas uz savu vēlmi ātrāk pabeigt uzdevumu. Viņi vēlas pārliecināties, vai tas, ko viņi dara ir saskaņā ar plānu. Viņu uzdevums darba vidē: pārliecināties par to, ka viss tiek darīts pēc plāna un tādā veidā, kā ir nepieciešams.

Darba vide – darbs ar dažādiem kolēģiem

Radniecīgie sociotipi. Šo sociotipu pārstāvji lielākā mērā nekā citi dala ISTJ vērtības, problēmu risināšanas metodes un darba pieeju. Viņiem vienmēr nav jāpiekrīt, bet viņi biežāk atrod kopīgu valodu problēmu risināšanā.

Iedvesmojošie, bet atšķirīgie. Šo sociotipu pārstāvji ir līdzīgi ISTJ pēc rakstura, bet viņiem piemīt dažas būtiskas atšķirības, kuras var īpaši iedvesmot kopīgam darbam. ISTJ var uzskatīt, ka iespēja strādāt ar šo sociotipu pārstāvjiem ir unikāla izaugsmes iespēja. Šiem kolēģiem ir daudz ko mācīties vienam no otra.

Papildinošie. ISTJ var nesajust tūlītēju kopīgu valodu ar šiem sociotipiem, tomēr iepazīstoties tuvāk, viņi saprot, ka viņiem ir daudz kopīga, kā arī lietas, kuras viņi viens otram var iemācīt. Lai gan sākotnēji šie cilvēki ISTJ neuzskata par vislabāko kolēģi, viņu attiecībām ir potenciāls, lai papildinātu un mācītos viens no otra.

Pretstats. Šiem cilvēkiem ir vislielākais potenciāls strīdiem un konfliktiem, bet arī vislielākais potenciāls izaugsmei. Tā, kā šo cilvēku vērtības un motivācija fundamentāli atšķiras no ISTJ vērtībām, šķiet neiespējami saprasties vienam ar otru. Lai gan viņi ir pilnīgs pretstats, ISTJ vājās puses ir viņu stiprās puses un otrādi, tādēļ, ja viņi ir spējīgi sadarboties bez strīdiem viņi var iemācīties daudz jauna viens no otra.

Darba vides pielāgošana

 • Orientēt darbam ar tehnoloģijām, nevis ar cilvēkiem;
 • Nodefinēt konkrētus uzdevumus;
 • Nodefinēt konkrētus izpildes termiņus;
 • Dot iespēju izstrādāt detalizētu darba plānu;
 • Nelikt strādāt ārkārtas vai steidzamos apstākļos;
 • Nelikt ģenerēt jaunas un neordināras idejas.