Inkubators

Profesiju inkubators.

Biedrības “Trainee Academy” brīvprātīgā darba grupa, kuras sastāvā bija uzņēmēji, studenti, skolēni un pasniedzēji 2016. un 2017. gada garumā veica padziļinātu izpēti un analīzi esošo izglītības metožu atbilstībai darba tirgus prasībām, pētīja pasaules praksi un šobrīd pielietotās mācību metodes Latvijā.

Tika pētīta informācijas uztveres īpatnības individuālā līmenī.

Galvenie secinājumi:

 • skolēni un studenti tiek gatavoti eksāmeniem, diplomam nevis savai profesijai un darba tirgum;
 • darba tirgum nepieciešamās zināšanas tik strauji attīstās, ka tās nespēj iekļauties esošajās izglītības programmās un šī plaisa katru gadu ievērojami palielinās;
 • mācību materiālu bāze ir novecojusi un zināšanas un metodes ir novecojušas, neatbilst realitātei, pasniedzēji paši nespēj izsekot izmaiņām, lai tās efektīvi varētu integrēt mācību procesā;
 • mācību programmas izstrādē pienācīgi netiek iesaistīti darba devēji, kas var piegādāt šīs darba tirgum atbilstošās darba prasības un nepieciešamo zināšanu bāzi;
 • studenti 60 % praksi iziet formāli, negūstot darba tirgum nepieciešamās praktiskās iemaņas;
 • tikai neliela daļa uzņēmumu gatava jauno speciālistu apmācīt nepieciešamajām prasmēm;
 • 59 % uzņēmumi nevēlas pieņemt darbā studentu bez darba pieredzes;
 • pēc izglītības iestādes vismaz 75 % studentu un skolēnu darba tirgum nav gatavi;
 • jaunieši spiesti izvēlēties mazzkvalificētu darbu, kas nav saitīts ar to izglītību;
 • liela daļa jauniešu ir spiesti aizbraukt no valsts, jo neatrod sev piemērotu darbu, kas ļautu tiem atmaksāt uzņemtās kredītu saistības mācību maksas segšanai un patstāvīgai dzīvošanai;
 •  nav izstrādāts profesiju inkubatora modelis, kas ļautu radīt apstākļus profesiju apguvei reālajos darba apstākļos, praktiskās pieredzes iegūšanai, ņemot vērā individuālās spējas konkrētam jaunietiem.

Trainee Academy darba grupas priekšlikums:

 • Izstrādāt efektīvu “Profesijas inkubators” modeli un integrēt to formālās vai nefromālās izglītības procesā eksperimentālā formātā;
 • Nepieciešams ieviest “Learn by doing” principu profesionālajos priekšmetos sadarbībā ar darba tirgus pārstāvjiem.
 • Radīt iespēju jauniešiem iepazīties ar savas interesējošās profesijas ikdienas pienākumiem vēl pirms studiju uzsākšanas;
 • Nodrošināt iespēju ikvienam jaunietim iziet vasaras praksi, strādājot reālajos darba asptākļos sev interesējošā profesijā vēl pamatskolas vai vidusskolas laikā;
 • Pielāgot izglītības metodes ņemot vērā individuālās jaunieša stiprās un vājās puses;
 • Aktualizēt labāko praksi un metodes savas profesijas izvēlei;Kā pirmo eksperimentālo versiju, mēs piedāvājam izveidot Latvijas pirmo profesiju inkubatoru jauniešiem.

Pirmais solis – veicināt informācijas izplatīšanu. Tāpēc mūsu rekomendācija veidot ievada semināru jauniešiem, kas saskaras ar šiem jautājumiem:

– Nav darba pieredzes, kur to iegūt izvēlētajā profesijā;
– Praktiskās pieredzes nozīme pirmā darba meklējumos;
– Nezin kādu profesiju izvēlēties;
– Tiem nav skaidrs kur studēt un ko darīt pēc vidusskolas;
– Nav pārliecības vai izvēlētā studiju programma vai profesija atbilst stiprajām pusēm un spējām;
– Nav skaidri kas ir pirmie soļi, lai varētu sākt strādāt;
– Kāda ir konkrētās profesijas ikdiena un pienākumi, vai jaunietis ar tiem spēs tikt galā kvalitatīvi;
– Kādas ir konkrētās profesijas darba devēju prasības;
– Kas ir veiksmīga speciālista pamatā jeb ar ko atšķiras veiksmīgs speciālists vai speciālista, kas nav apmierināts ar savu profesiju un darbu;

– u.c. jautājumi.

Pēc ievadsemināra noklausīšanās piedāvāt izvēlēties nedēļas vai mēneša praksi kādā no Jums interesējošajām profesijām.

5 fakti, kāpēc šāda pieredze Jums būs noderīga, jūsu galvenie ieguvumi:

– 59 % darba devēji nepieņem bez darba pieredzes;
– Zviedrijā jaunieši 49 % strādā pusslodzes darbu, bet Latvijā tikai 13 %;
– Latvijā 75 % nestrādā savā studiju profesijā;
– 35 nepabeidz iesāktās studijas;
– vairāk nekā 20 % turpina maksāt par savu studiju kredītu bez pabeigtas izglītības;
– vairāk nekā 40 % turpona maksāt studiju kredītu par izglītību un apgūto profesiju, kurā tie nekad nestrādās;

– 40 % pēc prakses periodā paliek strādāt pie prakses devēja;

Plānots, ka ievadseminārs Jums:

– atvieglos studiju izvēli – iepazīsti savu profesiju pirms izvēlies studijas programmu;
– atvieglos profesijas izvēli, jo tikai pamēģinot profesijas pienākumus praksē varēsiet saprast cik piemērota profesija ir jūsu interesēm un prasmēm, Jūsu dabiskajiem talantiem;
– ļaus saprast sevi, savas stiprās un vājās vietas, noskaidrot Jūsu personas tipam rekomendējamās realiācijas sfēras un profesijas;
– nodrošinās Jums praktisku informāciju un zināšanas, tieši no jomas speciālistiem, lai tās varētu uzreiz pielietot praksē;
– ļaus noderīgi pavadīt brīvo laiku;
– ļaus iepazīt jaunus cilvēkus, iegūsiet jaunas paziņas;
– ļaus uzzināt par biežāk pieļautajām kļūdām izvēloties profesiju, augstskolu, prakses vietu un darba devēju;

– u.c.

Pēc dalības seminārā jūs saņemsiet sertifikātu par semināra noklausīšanos.

Pēc dalības seminārā Jums būs iespēja pieteikties vasaras praksei Jums interesējošajā profesijā.

Piesakies, sūtot savu motivācijas vēstuli ar norādi – pilsēta, vecums, skola un atbilde uz jautājumu kāpēc seminārs Tev būtu noderīgs.

Saistīto izdevumu segšanai dalība seminārā 15 eur.
Papildus informācija par semināru sekos tuvākajā laikā.