Iespējas skola

Raksta mērķis: saprast to, kas ir iespējas skola (opportunity school), tās rašanās vēsturi un pamatideju, galvenās priekšrocības un trūkumus. Paredzamais lasīšanas ilgums: 5-7 minūtes.

Tu jau noteikti esi pamanījis to, ka pašlaik pasaulē eksistē simtiem dažādu izglītības metožu un alternatīvo skolu, kuras ir gan ļoti līdzīgas, gan atšķirīgas? Dažas no tām ir tradicionālas un ierastas, bet citas tiek uzskatītas par alternatīvās izglītības metodēm.

Iepriekšējās reizēs rakstījām gan par dažādām alternatīvās izglītības metodēm, gan alternatīvās izglītības skolām, tādēļ šoreiz turpinot rakstu sēriju pastāstīsim nedaudz vairāk par vienu no alternatīvās izglītības skolām – iespēju skolu. Kas ir jāzina par šo skolu?

Iespēju skola – vēsture

Vienu no pirmajām programmām šajā jomā pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados realizēja viena no Pensilvānijas skolām – Allentown School District. Šo skolu arī dēvēja par iespēju skolu. Skolēni programmai tika atlasīti balstoties pēc skolotāju ieteikumiem un IQ testu rezultātiem.  Sākotnēji programma bija paredzēta 3.-9.klases skolēniem.

Klases aktivitātes bija radošas un ievērojami atšķīrās no tradicionālajās skolās pieņemtajām un ierastajām. Tika izvēlēti skolēni no dažādām skolām, kuri apmeklēja iespēju skolas nodarbības. Skolēni devās uz skolu, kur nodarbības notika skolas autobusā, sabiedriskajā transportā vai tās vadīja šo skolēnu vecāki.

1954.gada iespēju skolas nodarbības notika Džeksona sākumskolā. Vēlākajos gados (1961.-1965.gads) skolēni tika nosūtīti uz skolām, kuras atradās tuvāk viņu dzīvesvietai.

No otras puses iespēju skola ir vieta, kurā nav nekādu iespēju, jo bieži vien par šīs skolas skolēniem kļuva tie, kuriem bija saskarsmes problēmas, grūtības adaptēties klasē vai viņiem bija jāizcieš sods ārpus ierastās skolas. Šādi skolēni vēl arvien iekļāvās izglītības sistēmā.

Pamatideja

Iespēju skola ir viena no tradicionālās skolas alternatīvām. Skolēni ir tie, kuri dažādu iemeslu dēļ nespēj parādīt savu potenciālu ierastās izglītības sistēmas vidē.

Tie ir skolēni, kuri: nespēj strādāt lielās grupās, skolēni, kuri nespēj pievērst uzmanību skolotājam vai uzdotajam uzdevumam, skolēni, kuri piedzīvo stresa situācijas, kas ir saistītas ar ģimeni, skolēni, kuri nejūtas ērti kopā ar saviem klases biedriem vai skolotājiem, kā arī skolēni, kuru dzīvē ir citas netradicionālas situācijas.

Skola ir vērsta uz skolēnu vajadzību apmierināšanu. Tā ir izglītības filozofija, kas tiek balstīta uz tādiem pamatprincipiem kā:

  • Atzīšanu: Skola respektē katru skolēnu, atzīst viņa uzskatus, viņa idejas un viņa paveikto darbu.

  • Izcilību: Katrs bērns vēlas būt veiksmīgs.  Skolēns pašapziņu un sasniegumu iespējas veido  kvalitatīvas sadarbības ar skolotāju rezultātā.

  • Drošību: Ikviens bērns un pusaudzis vēlas izglītoties vietā, kas ir droša veiksmīgai sadarbībai un izglītībai.

  • Vecāku un skolas sadarbību: Skolēnu sasniegtie rezultāti ir daudz veiksmīgāki tad, ja ģimene un skola sadarbojas mācību atbalstošas vides radīšanā un nodrošināšanā.

  • Dažādību: Skolēniem ir jāsaprot, ka viņi ir daļa no sabiedrības, kurā katrs ir atšķirīgs. Skolotāji sadarbojas, lai palīdzētu skolēniem kļūt par drošiem, efektīviem un veiksmīgiem valsts un pasaules iedzīvotājiem.
  • Gatavību izzināt: Skolēni izmanto savu potenciālu tad, ja viņu darbība tiek atbalstīta un veicināta – tad, kad viņi tiek izaicināti.

  • Individualitāti: Skola dod iespēju skolēnam attīstīties viņa paša tempā, skola novēro un palīdz katram skolēnam veidot savas intereses un pilnveidot savas stiprās puses.

  • Mūžizglītību:  Skola novērtē pieredzi, kas veicina skolēnu interesi, vēlmi izzināt un atbildību. Skolotājs strādā tā, lai izveidotu vidi, kas veicina skolēna dabisko vēlmi izzināt un neatkarību. 

Priekšrocības

Iespēju skolai ir zināmas daudzas priekšrocības, kā, piemēram, orientēšanās uz skolēna vajadzībām un izglītības kvalitāti.

Skolēna vajadzības. Skola fokusējas uz skolēnu vajadzību apmierināšanu, piemēram, svešvalodu zināšanu apguvi imigrantu bērniem vai tādu mācību režīmu, kas ir pielāgots jaunajām māmiņām vai skolēniem ar uzvedības problēmām.

Izglītības kvalitāte. Skolotāja un vecāku uzdevums ir radīt vidi, kurā skolēns tiks izaicināts un vēlēsies izzināt un mācīties ne tikai skolas laikā, bet arī visa mūža garumā.

Trūkumi

Tomēr, kā jau katrai alternatīvajai skolai, arī iespēju skolai ir ne tikai daudz priekšrocību, bet arī trūkumu, kuri labāk palīdz izprast un pieņemt lēmumu par vai pret alternatīvās skolas mācību iespēju izmantošanu.

Par skolas galvenajiem trūkumiem ir uzskatāms tas, ka skola ir paredzēta konkrētu sabiedrības grupu pārstāvjiem, kā arī skolēniem var būt grūtības integrēties tradicionālajā izglītības sistēmā.

Sabiedrības sadale. Pirmā iespēju skola bija paredzēta “apdāvinātiem” bērniem, nākamās tika pielāgotas specifiskās dzīves situācijās esošu skolēnu apmācībai. Tas nozīmē, ka ikviens nevarēja kļūt par skolas dalībnieku tad, ja nebija noteiktas sabiedrības grupas pārstāvis.

Grūtības integrēties. Daļa no skolēniem ir tie, kuri šajā skola ir nonākuši tādēļ, lai izciestu sodu. Tas nozīmē ne tikai to, ka skolotājam ir jāspēj strādāt ar skolēniem, kuriem ir mācību vai saskarsmes grūtības, bet arī jāspēj pēc tam tos integrēt sabiedrībā, kas ne vienmēr ir izdarāms.

Cerams, ka šis nelielais ieskats iespēju skolā deva tev izpratni par to, ka nav tikai viena klasiskā izglītības metode, kuru izmantot. Turpmākajos rakstos stāstīsim arī par citām netradicionālās izglītības metodēm, jo ne tikai mūsu stiprās un vājās puses, bet arī izvēlētā izglītošanās metode ietekmē mūsu karjeras izvēli.

Vēlies uzzināt vairāk par alternatīvās izglītības metodēm? Uzzini vairāk sekojot mūsu aktivitātēm Facebook lapā.